Belgian rail freight operators sound the alarm

Belgische spoorbedrijven trekken aan de alarmbel

16.07.2019 – Wij nemen onze rol in de samenleving heel serieus. Het spoor moet het duurzame alternatief bieden voor het wegvervoer: het aantal goederentreinen moet (evenals passagierstreinen) drastisch stijgen de komende jaren om mobiliteit, klimaat en luchtkwaliteit te bevorderen. Hier werken wij met duizenden medewerkers dag en nacht aan.

Echter, om treinen te kunnen rijden, zijn wij volledig afhankelijk van de kwaliteit van het Belgische spoor dat beheerd wordt door INFRABEL. Deze kwaliteit is vandaag benedenmaats, zeker in vergelijking met andere transportmodi alsook met onze buurlanden, en brengt onze doelstellingen in gevaar.

Een groot probleem betreft de manier waarop INFRABEL de werken op het Belgische spoornet niet, slecht of veel te laat plant en communiceert. Treinen worden veel te gemakkelijk geannuleerd (slechts dagen van tevoren) en belangrijke assen afgesloten zonder alternatieve routes, terwijl wij onze planning meer dan een jaar van tevoren moeten indienen. Dit kost ons miljoenen euro’s.

Ook slaagt INFRABEL er niet in om het treinverkeer vloeiend te laten verlopen. Onze treinen staan onnodig stil voor rode lichten, blokkeren elkaar in de bundels, lopen vertragingen op en lijden een enorm efficiëntieverlies. In vergelijking met andere transportmodi zoals havens of luchthavens is er een groot gebrek aan actief management van het spoorverkeer. Het gaat niet alleen om meer en betere infrastructuur, maar vooral om het betere dagdagelijkse management ervan.

De situatie is het best te vergelijken als zou men stoplichten plaatsen op alle Belgische snelwegen en werken starten op elke belangrijke as. Daarbij zou men ook regelmatig de A12 en de E19 tegelijk volledig afsluiten en de mensen hier nauwelijks van tevoren over inlichten.

Op korte termijn vragen wij dat INFRABEL de bestaande treinplanning respecteert. Werken dienen ruim van tevoren gepland en tijdig gecommuniceerd te worden in overleg met de klanten. De huidige situatie kunnen wij niet tolereren.

Op lange termijn vragen wij de regering om een structurele inclusie van de spooroperatoren in de opmaak van het beheerscontract van INFRABEL. INFRABEL – samen met de duizenden getalenteerde medewerkers die het bedrijf telt – moet de expliciete opdracht en doelstelling krijgen om het rijden van een trein even gemakkelijk te maken als het rijden van een vrachtwagen. De huidige missie van louter infrastructuuronderhoud en kostenbesparing is niet genoeg om de maatschappelijke uitdagingen van deze eeuw te beantwoorden.

Les opérateurs ferroviaires belges tirent la sonnette d’alarme

16.07.2019 -Nous prenons notre rôle dans la société très au sérieux. Le réseau ferroviaire belge doit offrir une alternative durable au transport routier: le nombre de trains de marchandises (et de trains de voyageurs) doit augmenter considérablement dans les années à venir pour améliorer la mobilité, le climat et la qualité de l’air. Des milliers de personnes y travaillent jour et nuit.

Cependant, pour pouvoir faire rouler des trains, nous sommes totalement dépendants de la qualité de l’infrastructure belge gérée par INFRABEL. Cette qualité est aujourd’hui inférieure à la moyenne, certainement par rapport aux autres modes de transport et à nos pays voisins, et met en péril nos objectifs.

Un problème majeur concerne la manière dont INFRABEL ne planifie et ne communique pas, mal ou bien trop tard. Les trains sont beaucoup trop facilement annulés (quelques jours à l’avance) et les grands axes sont fermés, sans itinéraire alternatif, alors que nous, en revanche, devons soumettre notre horaire plus d’un an à l’avance. Cela nous coûte des millions d’euros.

INFRABEL ne parvient pas non plus à assurer la fluidité du trafic ferroviaire. Nos trains s’arrêtent inutilement devant des feux rouges, se bloquent mutuellement dans les hubs, subissent des retards ainsi qu’une perte d’efficacité considérable. Par rapport aux autres modes de transport tels que les ports ou les aéroports, il existe un manque important de gestion active du trafic ferroviaire. Il ne s’agit pas uniquement d’infrastructures plus nombreuses et de meilleure qualité, mais surtout d’une meilleure gestion au quotidien.

Pour illustrer cette situation, c’est comme si l’on plaçait des feux de signalisation sur toutes les autoroutes belges et que des travaux commençaient sur chaque axe important. Ainsi, on fermerait régulièrement la E411 et la N4 en même temps (ou la A12 et la E19) en informant les automobilistes que peu de temps au préalable.

À court terme, nous demandons INFRABEL de respecter la planification existante des trains. Les travaux doivent être planifiés à l’avance et communiqués à temps aux clients et aux voyageurs. Nous ne pouvons tolérer la situation actuelle.

À long terme, nous demandons au gouvernement une inclusion structurelle des opérateurs ferroviaires dans la préparation du contrat de gestion INFRABEL. INFRABEL (ensemble avec ces milliers d’employés talentueux) doit être explicitement assigné et avoir pour objectif de rendre la conduite d’un train aussi facile que celle d’un camion. La mission actuelle, consistant uniquement à maintenir les infrastructures et à réduire les coûts, n’est pas suffisante pour relever les défis sociaux de notre époque.

No Replies to "Belgian rail freight operators sound the alarm"


    Got something to say?

    Some html is OK