Spoorvrachtoperatoren pleiten voor meer vracht op het spoor

Rail Freight Forward is een Europese vereniging van spoorvrachtoperatoren die een sterke ambitie hebben om de negatieve impact van vrachtvervoer op mobiliteit en klimaat drastisch te verlagen. Deze Europese belangenvereniging bestaat uit 18 leden.

Het Belgian Rail Freight Forum brengt spoorgoederenvervoerders samen die actief zijn in België. Het forum heeft de ambitie om de volumes van goederenvervoer over het spoor in België en Europa te verdubbelen. Met een huidig transportmodel van 74% transport via de weg en de voorspelde groei van de transportsector van 30% tegen 2030, is een modal shift naar goederenvervoer via het spoor sociaaleconomisch een betere oplossing om de negatieve impact op klimaat, mobiliteit en gezondheid tegen te gaan.

Wat willen we?

Een trein door het land rijden moet even gemakkelijk worden als rijden met de vrachtwagen. 

De ambitie van de belangenvereniging is het aandeel van spoorvrachtvervoer in België te verdubbelen van 10% naar 16% tegen 2030.

Waarom is dit nodig?

Vrachtvervoer verwacht een stijging van 30% tegen 2030. 

Het vrachtvervoer in België en ook in Europa stijgt met 30% tegen 2030. Versnelde en drastische innovatie en investeringen in bijkomende wegcapaciteit zullen geen soelaas bieden. Bij de verwachte stijgende vraag naar mobiliteit en bij ongewijzigd beleid, creëert mobiliteit zijn eigen ondergang. Er moet dringen werk gemaakt worden van een shift van vrachtvervoer van de weg naar het spoor. Het spoor is een reëel en duurzaam alternatief dat zonder grote investeringen nu al beschikbaar is.

Hoe kunnen we deze shift bereiken?

Door spoorwegondernemingen, infrastructuurbeheerders en beleidsmakers in België en Europa te betrekken bij het realiseren van deze modal shift.

3 PIJLERS WAAR WE AAN WERKEN:

1

De spoorsector moet zijn weg vervolgen en versnellen door het aanbieden van superieure innovatieve producten ten dienste van de klant.

                               2

De infrastructuurbeheerder moet garanderen dat zij haar missie klantgericht vervult en dienstregelingen te allen tijde respecteert.

3

Het beleid dient er voor te zorgen dat transport per spoor even eenvoudig en goedkoop wordt als vrachtwagentransporten

Lees meer in onze Whitepaper.

De overheidssteun die het vrachtspoorvervoer ontvangt zijn een fractie van deze van het wegvervoer, terwijl de negatieve maatschappelijke impact door wegtransport een veelvoud zijn ten opzichte van die van het spoor.. Zonder te spreken over significante besparingen op mogelijke boetes door het niet halen van de Parijse klimaatdoelstellingen. Sowieso is het geen investeringsoperatie maar de grootste maatschappelijke besparingsoperatie ooit:

€ 1 miljoen investeren = € 1 miljard maatschappelijke baten

Aan het beleid biedt zich een opportuniteit aan om een groen en efficiënt vervoerssysteem uit te bouwen dat de rol van België als economische hub in Europa kan waarborgen. De spooroperatoren willen hier volop de partner zijn van het beleid.

Wat zijn de voordelen?

Het levert ruimte voor economische groei, vormt een concrete oplossing voor de mobiliteitscrisis die zich aanbiedt en het is een effectieve manier om de schade aan de maatschappij te beperken. Het is ook een bron van concurrentievermogen en werkgelegenheid voor ons land.

Indien de spooroperatoren, Infrabel en de overheid in parallel actie ondernemen om de modal shift naar het spoor te stimuleren:

  • verzekeren we een multimodaal, ecologisch en efficiënt vrachtvervoer in Europa en België,
  • kan België haar rol als logistieke draaischijf in Europa verder uitbouwen door te kapitaliseren op de 30% transportgroei,
  • kunnen we tegen 2030 jaarlijks zo’n 90.000 vrachtwagens van de weg halen, 1,5 miljoen ton C02-uitstoot en 2.000 ton fijn stof vermijden… en jaarlijks bijna 1 miljard maatschappelijke baten genereren (i.e. jaarlijks meer dan een half miljard euro aan maatschappelijke kosten besparen en EUR 466 miljoen toegevoegde waarde creëren).

Contact us

Go!

Instagram

Downloads

Some files may play/stream/display when you try to download them depending on your browser settings. If this happens and you prefer to download instead please right click download button and select "Save destination as..."


BRFF Brochure in Dutch

Download our brochure in Dutch here.

BRFF Brochure in French

Download our brochure in Dutch here.

White Paper

Download our White Paper in English