Rail and transport federations come together to support mobility

Spoor- en Transportfederaties samen in de bres voor de mobiliteit

12.07.2019 – Febetra en het Belgian Rail Freight Forum lanceren samen een concreet voorstel om de mobiliteit in België te stimuleren. Ze pleiten voor een vergoeding voor transporteurs die hun cargo van de weg naar het spoor overslaan – een handeling die momenteel nog te duur uitkomt. Deze maatregel zou transporteurs kunnen helpen om jaarlijks 750.000 vrachtwagenritten uit de file te halen. De combinatie van weg- en spoorvervoer is volgens beide organisaties hoognodig om de mobiliteit en logistieke voortrekkersrol van België te waarborgen.

De toekomst van de mobiliteit in België is allerminst rooskleurig. Vandaag staan we al vast in het verkeer, gemiddeld zo’n 44 uur per bestuurder per jaar.[1] Met de 27% toename van het vrachtvervoer tegen 2040 zal dit probleem alleen maar toenemen.[2] Om een volledige immobilisatie in de nabije toekomst te vermijden, moet dringend werk gemaakt worden van een duurzame en intelligente transportmix, waarbij cargo niet alleen over de weg, maar deels ook per spoor of via het binnenwater vervoerd wordt.

Philippe Degraef, directeur van Febetra: “Wegververvoerders en spooroperatoren redeneren hoe langer, hoe meer in termen van modale complementariteit. Die mentale klik is al een tijdje gemaakt. Nu komt het erop aan om die ook in daden om te zetten.”

En daar wringt het schoentje. Wegvervoerders willen wel een deel van hun trafiek naar het spoor of binnenwater overhevelen, maar dienen die plannen op te bergen omwille van het kostenplaatje. Goederen naar het spoor overhevelen, vergt immers een extra handeling en dus een extra operationele kost van gemiddeld 40 euro.[3] Daarnaast zijn ook investeringen in specifieke infrastructuur en materieel broodnodig.

Febetra en het Belgian Rail Freight Forum zijn ervan overtuigd dat veel meer wegvervoerders vaker multimodale diensten zouden ontwikkelen op zowel korte- als langeafstandstrajecten, wanneer de huidige kostenhandicap weggewerkt wordt.

Daarvoor zijn nodig:

  • steunmaatregelen voor wegvervoerders die investeren in aangepaste infrastructuur of materieel, zoals reachstackers, containers, multimodale trailers enz.
  • vergoeding van de overslagkost in de vorm van een cheque van € 40 voor elke unit die een wegvervoerder op het spoor of een andere duurzame modus zet.

Paul Hegge, vertegenwoordiger van het Belgian Rail Freight Forum: “Via een overslagcheque kan de overheid de wegvervoerders compenseren voor het overhevelen van en naar de meest efficiënte vervoersmodus. Zo kunnen we jaarlijks 750.000 truckritten uit het verkeer in België halen en dagelijks 1.000 verliesuren in file vermijden.

Tot slot onderstrepen het Belgian Rail Freight Forum en Febetra dat beide voorstellen een positief effect zullen hebben op de modal shift, de congestie en het milieu.

—————————————————————————————–

[1] Bron te raadplegen in het memorandum van het Belgian Rail Freight Forum.

[2] Bron: Federaal Planbureau (2019)

[3] Een gemeenschappelijke studie door Febetra en het Belgian Rail Freight Forum raamde de gemiddelde overslagkost op € 40 per handling per unit (van truck naar trein of omgekeerd).

Les fédérations du rail et du transport s’unissent pour la mobilité

12.07.2019 – La Febetra et le Belgian Rail Freight Forum lancent conjointement une  proposition concrète en vue de stimuler la mobilité en Belgique. Ils plaident pour l’octroi d’une indemnisation aux transporteurs qui transfèrent leur chargement de la route vers le rail – une opération qui est encore trop onéreuse pour l’instant. Cette mesure pourrait aider les transporteurs à retirer annuellement 750.000 trajets en camions des embouteillages. La combinaison du transport routier et ferroviaire est, selon les deux organisations, plus que nécessaire pour garantir le rôle de pionnier de la Belgique en matière de mobilité et de logistique.

L’avenir de la mobilité en Belgique n’est absolument pas rose. À ce jour, chaque conducteur est en moyenne 44 heures par an à l’arrêt. [1] Ce problème ne fera qu’amplifier vu que le transport de marchandises augmentera de 27% à l’horizon 2040.[2] Afin d’éviter une immobilisation totale dans un futur proche, il faut s’atteler d’urgence à un mix de transport durable et intelligent, où le chargement n’est pas uniquement transporté par la route, mais partiellement également par le rail ou les voies navigables.

Philippe Degraef, directeur de la Febetra: “Les transporteurs routiers et les opérateurs ferroviaires raisonnent de plus en plus en termes de complémentarité. Ce déclic mental a été fait il y a un certain temps. Il faut maintenant qu’il soit traduit en actes.

C’est là que le bât blesse. Les transporteurs routiers veulent bien transférer une partie de leur trafic vers le rail ou les voies navigables, mais ils sont contraints de changer leurs plans à cause du coût. Transférer les marchandises vers le rail implique une manutention supplémentaire et donc un coût opérationnel supplémentaire d’environ 40 euro.[3] En outre, il est plus que nécessaire d’investir en infrastructure et en matériel spécifiques.

La Febetra et le Belgian Rail Freight Forum sont convaincus que beaucoup plus de transporteurs routiers développeraient des services multimodaux tant sur des courtes que des longues distances, si le handicap actuel du coût serait éliminé.

Pour ce faire sont nécessaires :

  • des mesures d’accompagnement pour les transporteurs routiers qui investissent dans l’infrastructure ou le matériel adapté, tels que reachstackers, conteneurs, remorques multimodales, etc.
  • une indemnisation du coût de transbordement sous la forme d’un chèque de € 40 pour chaque unité qu’un transporteur routier place sur le rail ou un autre mode durable.

Paul Hegge, représentant du Belgian Rail Freight Forum: “L’autorité peut récompenser les transporteurs routiers par le biais d’un chèque-transbordement, pour le transbordement depuis et vers le mode de transport le plus efficace. Ainsi, nous pourrons retirer annuellement 750.000 trajets en camions de la circulation en Belgique et éviter quotidiennement 1.000 heures perdues dans les embouteillages.

Finalement, le Belgian Rail Freight Forum et la Febetra soulignent le fait que les deux propositions auront un effet positif sur le modal shift, la congestion et l’environnement.

—————————————————————————————–

[1] Source à consulter dans le mémorandum du Belgian Rail Freight Forum.

[2] Source : Bureau Fédéral du Plan (2019)

[3] Une étude commune faite par la Febetra et le Belgian Rail Freight Forum a estimé le coût du transbordement à € 40 par manutention par unité (du camion vers le train ou inversement).

Download:

PRESSEMITTEILUNG – Bahnverkehrs- und Transportverbände machen sich gemeinsam stark für mehr Mobilität

PRESS RELEASE – Rail and transport federations come together to support mobility

PERSMEDEDELING – Spoor- en Transportfederaties samen in de bres voor de mobiliteit

COMMUNIQUE DE PRESSE – Les fédérations du transport et du rail s’unissent pour la mobilité

 

No Replies to "Rail and transport federations come together to support mobility"


    Got something to say?

    Some html is OK